Общи условия за продажба

Тук, можете да се запознаете с общите ни условия за продажба

Общи условия за продажба на „Б.Браун Медикал” ЕООД

1. Приложение

1.1. Настоящите Общи условия на Продавача за продажба, наричани по-нататък в текста „Общи условия”,  съдържат основните условия на всички оферти и договори във връзка с продажбата и доставката на Стоки, предлагани от Продавача.
1.2. Общите условия на Купувача имат сила и обвързващо действие както в случай, че бъдат приети писмено от Продавача, така и при останалите случаи, посочени в Търговския закон.
1.3. При наличие на несъответствия между разпоредбите на Общите условия и Договора за продажба с Купувача, с предимство се ползват разпоредбите на Договора за продажба.

2. Цени

Цените на стоките са определени в ценова листа, валидна към датата на поръчката и се разбират EX Works склад на Продавача, както  и подлежат на промяна без уведомяване, освен ако не е уговорено друго между страните.

3. Срок на доставка
3.1. Обичайният срок на доставка е 2 работни дни  , считано от датата, следваща датата на поръчката. Срокът за доставка може да бъде променен едностранно от Продавача при наличие условия и причини, които биха възпрепятствали навременното й извършване, за което Продавачът уведомява Купувача, като посочва новия срок. Счита се, че срокът на доставка е спазен, ако Стоките са готови за предаване на определената съгласно предходните правила дата.
3.2. Продавачът има право по своя преценка да извършва частични доставки от общия обем на поръчаните стоки, като Купувачът се съгласява да приеме частично изпълнение по всяко време на действие на индивидуалния договор и настоящите Общи условия.
3.3. Продавачът е освободен от задължението да достави Стоките в случай, че Купувачът е в неизпълнение на парично задължение или друго задължение по предходна или същата доставка. 
3.4. В случай на забава на доставката, която не е по вина на Продавача, последният има право да отложи доставката за подходящ срок, като уведоми за това Купувача или да се освободи от задължението си изцяло или отчасти. За срока, през който изпълнението е отложено изцяло или частично Продавачът не дължи неустойка, съответно обезщетение за забава. В случаите, когато Продавачът се откаже изцяло от изпълнение на задължението си доставка, то същият не дължи неустойка/обезщетение за неизпълнение и/или разваляне на договора. Ако доставката бъде забавена с повече от 60 дни, Купувачът има право да се откаже изцяло или отчасти от неизпълнената част от договора, като в този случай Продавачът не дължи каквото и да е обезщетение/неустойка на Купувача.
3.5. В случай, че Стоките не могат да бъдат доставени в резултат на инструкции, дадени от Купувача или по друга причина, която е възникнала по негова вина, Продавачът има право да предаде Стоките на съхранение за сметка и на риск на Купувача на място, което същият счете за удачно. Датата на предаване на съхранение се счита за дата на доставка на Стоките, като разписката, издадена от склада, където те са предадени, замества документите за доставка.
3.6. Доставката на Стоките се извършва на риска и за сметка на Купувача, освен ако не е уговорено друго.

4. Запазване правото на собственост

4.1. Стоките остават собственост на Продавача докато не бъде заплатена изцяло цената им, не бъдат изпълнени всички задължения на Купувача по настоящите Общи условия, Договора за продажба и приложимите законови разпоредби, както и докато не бъдат удовлетворени всичките претенции на Продавача срещу Купувача.
4.2. Купувачът няма право да залага или да предоставя Стоките като обезпечение, преди да заплати тяхната цена и да изпълни всички останали свои задължения по договора и Общите условия.
4.3. Купувачът се задължава да обезщети Продавача за всички разходи и разноски, които биха произтекли при наличие на  евентуален бъдещ съдебен/арбитражен процес във връзка с осъществяване на правата на Продавача спрямо Купувача и/или други трети лица, произтичащи от запазеното право на собственост.
4.4. В случай, че стоките, доставени от Продавача, са продадени от Купувача или предадени на трети лица на каквото й да е правно основание, преди да бъдат извършени изцяло съответните плащания и да бъдат изпълнени другите условия по договора, при поискване от страна на Продавача, Купувачът прехвърля на Продавача всички свои права и вземания срещу съответните трети лица, произтичащи от продажбата/предаването на Стоките, върху които Продавачът е запазил собствеността. В случай на обработка, преработка или съединяване на стоките, размерът на вземането, което Купувачът прехвърля на Продавача срещу третите лица, е равен на сбора от фактурната, съответно пазарната стойност на отделните стоки, използвани за тази цел или получената фактурна/пазарна стойност на новата вещ при положение, че същата е по-висока от сбора на стойностите на отделните вещи, предмет на обработка, преработка или съединяване. Купувачът, който е в неизпълнение, трябва да уведоми своя длъжник за прехвърлянето на вземането и да предостави на Продавача необходимата за събиране на вземането информация и да му предаде всички необходими документи. В случай, че независимо от уведомлението за прехвърленото вземане, Купувачът получи плащане на цената на продадените Стоки той е длъжен незабавно да преведе получените суми на Продавача.
4.5. При възникване на съмнения Продавачът си запазва правото на собственост върху Стоките, докато Купувачът не докаже за всеки отделен случай, че дължимата цена е платена изцяло. Ако стоките, доставени от Продавача при условието на запазване на собствеността, са предмет на претенция на трето лице на основание например наложен запор или трето лице е предявило иск с предмет вземанията, прехвърлени на Продавача, Купувачът е длъжен да информира незабавно продавача и да уведоми третото лице за запазеното право на собственост в полза на Продавача, респективно за прехвърлянето.

5. Начин на плащане

5.1. Продажната цена се заплаща на Продавача в лева едновременно с  предаване на стоката  и при получаване на фактура от Купувача, освен ако страните не уговорят писмено друго. Условията на плащане се уговарят допълнително между страните в писмена форма.
5.2. В случай на неизпълнение на задължението на Купувача за заплащане на цената, Продавачът има право да получи неустойка за забава в размер на законната мораторна лихва върху стойността на  забавената сума за всеки ден от забавата.
5.3. Купувачът няма право да отказва плащане или да забавя плащане на основание предявена насрещна претенция, която не е била приета от Продавача писмено, или на каквото и да е друго основание.
5.4. Всяко неизпълнение на задълженията на Купувача по което и да е друго договорно правоотношение между него и Продавача ще се счита за неизпълнение и по договора за продажба. В този случай Продавачът има право да откаже изпълнение на което и да е свое задължение по договора за продажба, да развали същия, да претендира заплащане на дължимите неустойки и/или обезщетения за неизпълнението на договора и т.н.
5.5. Плащането се счита извършено на датата, на която съответната сума e получена от Продавача по банковата му сметка.
5.6. При неизпълнение от страна на Купувача на задълженията му за заплащане на цената, както и на други негови съществени задължения по Договора за продажба и/или настоящите Общи условия, Продавачът може да развали договора. При развалянето на договора Купувачът дължи неустойка за неизпълнение в размера 25 % от общата цена на Стоките по договора за продажба, както и обезщетение за претърпени загуби и пропуснати ползи.

6. Минимална стойност на заявка

Минималната стойност на заявка е 150 (сто и петдесет) лева без ДДС. При поръчки под тази стойност, Продавачът фактурира допълнително стойността на транспорта, освен ако между страните не е уговорено друго.

7. Връщане на Стоките

7.1. Продавачът приема връщане на Стоките само в изключителни и основателни случаи съобразно неговата собствена преценка. Връщането на Стоките трябва да бъде изрично одобрено от Продавача в писмена форма, като при липса на такова одобрение не се приема връщане на Стоката и не се издава кредитно известие. Размерът на сумата, която ще бъде възстановена при връщане на Стоките, зависи от срока на годност, състоянието и продажната пригодност на Стоките.
7.2. Поръчани специфични Стоки, които се отличават от стандартно предлаганите от Продавача Стоки, не могат да бъдат връщани по реда на предходната алинея.
7.3. Връщането на Стоките става за сметка и на риск на Купувача.

8. Искове и Рекламации
8.1. Незабавно след получаване на Стоките, Купувачът проверява качеството и съответствието на Стоките, както и дали те имат явни недостатъци. Рекламацията за всеки явен недостатък следва да бъде извършена незабавно при получаването, като ако това не бъде сторено се счита, че стоката е приета без забележки.
8.2. Рекламации към продавача по отношение на скрити недостатъци на Стоките трябва да бъдат направени в писмена форма в срок до 14 дни от получаване на Стоките. В случай, че Купувачът не уведоми Продавача за съответните недостатъци в посочения срок, Стоките се считат за одобрени.
8.3. Продавачът преценява основателността на рекламацията за всеки отделен случай само и единствено ако същата е направена в посочения в чл. 8.1. и чл. 8.2 срок. Неподадени в срок рекламации не се разглеждат и Продавачът няма задължение за произнасяне по същите.
8.4. При положение, че рекламацията е извършена в срок и е приета от Продавача за основателна, Продавачът заменя Стоките с други такива от съответния вид, количество и качество. В случай, че не е възможно Стоките да бъдат заменени, Купувачът има право да задържи Стоките и да иска намаляване на цената или да върне Стоките и да получи обратно заплатената цена. При намаляване на цената или връщане на Стоките по предходното изречение Купувачът няма право да търси от Продавача каквито и да е обезщетения и/или неустойки за неизпълнение на договора, както и да предявява други искове.
8.5. Наличието на скрити недостатъци може да бъде установено само от Продавача, ако последният е бил уведомен в писмена форма за такива недостатъци незабавно след откриването им, като при възможност се прилагат проби. Купувачът е длъжен да постави дефектните Стоки на разположение на Продавача за извършване на преглед и/или необходимите проби. При непредоставяне на Стоките на разположение на Продавача за извършването на преглед и/или проби рекламацията няма да бъде разглеждана и Купувачът дължи заплащане на пълната договорна цена.
8.6. При наличие на неизпълнение от страна на Продавача на Договора за продажба и/или настоящите Общи условия неговата отговорност се ограничава само до негови виновни действия и/или бездействия, извършени при умисъл или груба небрежност.

9. Общи разпоредби

Всички оферти и договори за продажба се основават на Incoterms 2010.  Местоизпълнението на доставката е мястото, където Стоките са готови за предаване; местоизпълнението на паричните задължения е София, България.

Настоящите Общи условия се регулират и тълкуват в съответствие с правото на Република България.

Всички спорове и разногласия между страните, възникнали във връзка с клаузите на Договора и отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, попълване на празноти в договора и т.н., се разрешават приятелски чрез преговори. Ако страните не се споразумеят, те отнасят въпроса на арбитраж съобразно българското законодателство пред Арбитражния съд към Българската търговско промишлена палата със седалище София, България, съгласно неговия правилник и процедури и в съответствие с българското материално право.

СТАТУС МАРТ 2012