Условия за ползване

Условия за ползване

Общи условия за ползване на интернет страницата

Отговорност за обща информация и информация за продукти

Тази интернет страница служи за предоставяне на обща информация за „Б. Браун“, неговите продукти и услуги. Тя не служи за предоставяне на специализирани съвети или указания относно продуктите и услугите, продавани от „Б. Браун“. За специални запитвания, свързани с нашите продукти и услуги, моля свържете се с „Б. Браун“ директно.
Тези интернет страници съдържат информация за продукти, насочена към широка целева група и може да съдържат подробности за продукти или информация, която иначе не е налична или валидна във Вашата държава. Трябва да имате предвид, че не поемаме никаква отговорност за достъпа до такава информация, която при определени обстоятелства не отговаря на съответните валидни законови процедури, наредби, регистрации или традиции във Вашата държава.
Полагаме усилия да Ви предоставим точна и актуална информация. Въпреки това, не поемаме никаква отговорност за пълнотата, актуалността и точността на информацията. Изключва се отговорност за преки или косвени щети от нематериален или материален вид. Употребата се извършва изключително на собствения риск на потребителя, освен ако неточна информация е записана умишлено или вследствие на груба небрежност.

Права върху интелектуална собственост

Всички изображения и информация на тези интернет страници са, доколкото е възможно да бъдат възпроизведени, защитени от Закона за авторското право или с други права на индустриална собственост. Всички имена на продукти, написани с главни букви или означени по друг начин в тези интернет страници, са търговски марки на „Б. Браун Груп“. Използването и възпроизвеждането на тази информация за търговска употреба не е разрешено без предварителното писмено одобрение на „Б. Браун“.

Условия за ползване за „Моят Б. Браун“ (Външна мрежа) /My B. Braun (Extranet)

Следните Условия за ползване се прилагат за потребители на интернет страницата, които са влезли в профила си:

1. Приложно поле

Следните Условия за ползване ще важат при използването на портала за клиенти “Моят Б. Браун” (наричан по-нататък: „Моят Б. Браун“) на “Б. Браун Мелзунген“ АГ (наричан по-нататък: „Б. Браун“):

При приемането на Условията за ползване по време на първоначалното влизане в „Моят Б. Браун“, сключвате споразумение за използване с „Б. Браун“ и приемате следващите Условия за използване на „Моят Б. Браун“. Условия на потребителя, които са в отклонение и противоречат на настоящите Общи условия за ползване, не се прилагат.

Съответните настоящи упълномощени представители на „Б. Браун“ и техните адреси за контакт могат да бъдат намерени в разпечатката на „Моят Б. Браун“.

2. Основни характеристики на „Моят Б. Браун“

„Б. Браун Груп“ /B. Braun Group/ („Б. Браун Груп“ включва всички дружества, които са пряко или косвено свързани помежду си чрез по-голямата част от акциите или правата на глас, наричана по-долу „Б. Браун Груп“) предоставя информация, заявления и документи като услуга за Вас като потребител на „Моят Б. Браун“, както и за възможността да се свържете директно със служителите на „Б. Браун“.

Основните характеристики на „Моят Б. Браун“

 • “Моят Б. Браун” осигурява цифрово предоставяне на информация и документи, свързани с продуктите, терапевтичните полета и общите услуги на “Б. Браун Груп”.
 • “Моят Б. Браун” Ви дава възможност да общувате директно със служителите на “Б. Браун”.
 • Не се таксува потребителска такса. “Б. Браун” си запазва правото да поставя реклами, включително реклами с банери, в “Моят Б. Браун”.

Достъпът до Моят Б. Браун е разрешен само за правоспособни лица на възраст 18 и повече години. Използването на онлайн услугите се удостоверява от потребителско име и свързана с него парола, които въвеждате по време на регистрацията.

3. Сключване на договор и услуги

3.1 Сключване на договор

Договорът за използване на “Моят Б. Браун” и приложенията и информацията, които са били предложени към момента, се сключва с регистрацията Ви в „Моят Б. Браун“ и приемането на цитираните Условия за ползване и защита на данните.

3.2 Право на анулиране

Имате право да анулирате този договор в рамките на четиринадесет дни, без да посочвате причини.
Крайният срок за анулиране е четиринадесет дни от деня на сключване на договора.
За да упражните правото си на анулиране, трябва да ни информирате (моля, въведете съответния адрес) чрез явна декларация (например писмо, изпратено по обикновена поща, по факс или по електронна поща) за решението си да анулирате този договор. Можете да използвате образеца на формуляр за анулиране, попълнен тук за тази цел, който обаче не е задължителен.
С цел спазване на крайния срок за анулиране е достатъчно да изпратите уведомлението за упражняването на правото на анулиране преди изтичане на крайния срок за това.

Последици от анулирането

Ако анулирате този договор, трябва да Ви върнем всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителните разходи, които възникват от факта, че сте избрали друг вид доставка пред стандартът за най-разумни цени на доставка, предложени от нас), без закъснение и не по-късно от четиринадесет дни от деня, в който е получено уведомлението за Вашето анулиране на този договор. За връщане на платените суми ще използваме същите начини на плащане, които сте използвали при първоначалната трансакция, освен ако не е изрично договорено друго; във връзка с възстановяването на сумите няма да Ви бъдат налагани никакви такси.

Образец на формуляр за анулиране:
(Ако възнамерявате да анулирате договора, моля, попълнете този формуляр и го върнете обратно.)

 • До [името, адреса и, ако е приложимо, факс номерът и електронния адрес на предприемача се въвежда от предприемача тук]:
 • Аз/ние (*) с настоящото анулирам/е този договор, сключен от мен/нас (*) във връзка със закупуването на следните стоки (*)/предоставянето на следната услуга (*)
 • Поръчани на (*)/получена на (*)
 • Име на потребителя(ите)
 • Адрес на потребителя(ите)
 • Подпис на потребителя (ите) (само с уведомление на хартиен носител)
 • Дата
        (*) Моля, изтрийте което не е приложимо.

3.3 Идентификация, регистрация и достъп до „Моят Б. Браун“

 

Използването на предлаганите услуги изисква предварителна регистрация на потребителя в „Моят Б. Браун“ и приемане на Условията за ползване, както и определяне на лична парола.
Потребителят освен това потвърждава, че предоставените от него данни в потребителския профил, особено по отношение на името и фамилията, адреса, фирмата и електронния адрес, са верни и точни. Потребителят е длъжен незабавно да съобщи за всяка промяна на своите данни.
Правото да ползвате услугите през „Моят Б. Браун“ ще се прекрати автоматично в случай на нарушение на Условията за ползване или в случай, че „Б. Браун“ анулира употребата по своя преценка. Споменатото анулиране може да възникне без да се посочват причини.

3.4 Използване на данните за достъп, достъп до „Моят Б. Браун“

 

Данните за достъп се определят изключително за лична употреба от съответния потребител. Потребителят няма право да препраща данните, особено паролата си, на трети страни, включително членове на семейството или колеги. Потребителят е длъжен винаги да пази в тайна данните за достъп, особено паролата, и да не допуска непозволено използване на „Моят Б. Браун“ от трети страни. Ако потребителят узнае или дори просто подозира за злоупотреба с данните за достъп, той/тя трябва да информира „Б. Браун за това незабавно“. В случай на злоупотреба или предполагаема злоупотреба, „Б. Браун“ има право незабавно да блокира достъпа до „Моят Б. Браун“. Потребителят носи отговорност за всички последствия от използването от трети страни, доколкото е отговорен за злоупотребата с данните за достъп. Потребителят носи особена отговорност за злоупотребата, ако той е разрешил дори само непозволено използване на данните за достъп поради небрежност. Отговорността се прекратява само когато потребителят информира „Б. Браун“ в писмен вид (вж. разпечатката на данните за контакт) относно неразрешената употреба и е променил паролата си, ако е необходимо.

 

3.5 Прекратяване и анулиране на разрешението за достъп

 

Б. Браун“ си запазва правото временно или постоянно да блокира данните за достъп на потребителя в случай на нарушения на настоящите Условия за ползване, по-специално поради неверни данни в потребителския профил, непозволено препращане на данни за достъп, особено паролата и/или злоупотребата с „Моят Б. Браун“, без да посочва причини и/или окончателно да анулира достъпа на потребителя с незабавен ефект или с подходящ срок за предизвестие и да прекрати извънредно и без предупреждение договорните отношения.

 

3.6 Услуги, услуги по електронна поща

 

3.6.1 Достъп до информация

След успешното идентифициране и регистрация, потребителят ще получи достъп чрез „Моят Б. Браун“ до различна информация, документи и приложения.


3.6.2 Електронни съобщения
На потребителя в „Моят Б. Браун“ ще бъдат предложени безплатни електронни съобщения.  Потребителят трябва да посочи електронен адрес, използван само от него или електронен адрес, определен за негова или нейната единствена употреба, за получаване на тези електронни съобщения. Посочването на други електронни адреси, особено тези на трети страни, не е разрешено.

Ще бъде извършена съответна деактивация, за да се анулират услугите за електронна поща. В случай на технически или други проблеми техническата поддръжка с деактивирането е достъпна за потребителите на адрес mybbraun@bbraun.com. 

4. Допълнителни разпоредби относно използването на Моят Б. Браун

4.1 Поверителност на данните за достъп
Данните Ви за достъп са предназначени единствено за лично ползване на офертата и трябва да се отнасяте към тях като поверителни.

4.2 Цел на употребата
Целта на използването или участието в началните форуми, както и на други услуги, се ограничава до обмена на мнения и опит със служителите на „Б. Браун“ или, в рамките на отделните потребителски групи, с други регистрирани потребители.

4.3 Онлайн публикуване на материали от потребителя
Особено в рамките на участието във форуми или в пространства за съвместни проекти, клиентите имат възможност да качват собствени материали (например снимки, текстове и т.н.) в „Моят Б. Браун“. Клиентите са изцяло отговорни за съдържанието на тези материали. С настоящото клиентите освобождават „Б. Браун“ и неговите служители от всички искове на трети лица, по-специално искове, дължащи се на нарушение на авторски права, регистрирани дизайнерски права, права върху търговски марки и/или лични права във връзка с техните материали. Освен това клиентите гарантират, че съдържанието на материалите не е незаконно и по-конкретно, не нарушава наказателните закони. „Б. Браун“ си запазва правото да прекъсне онлайн публикуването на Вашите материали или да премахне материали, които вече са достъпни онлайн, ако има подозрение за нарушение на права или трети страни или за нарушаване на правни разпоредби, особено на наказателни закони, и няма задължение към клиентите да проверява материалите им за такива нарушения или по друг начин.
Независимо от горепосочените разпоредби, „Б. Браун“ си запазва правото да изтрие Вашите материали след изтичането на разумен срок, определен от „Б. Браун“.

5. Авторски права, лицензи и права върху търговски марки

Дизайнът на „Моят Б. Браун“, както и текстът, изображенията, графиките, оформленията, звуците, анимациите, видеоклиповете и базите данни, съдържащи се в него, са защитени от авторското право, съответно попадат в приложното поле на други закони, защитаващи интелектуалната собственост. Доколкото не е определено по друг начин, „Б. Браун“ има право на споменатите права.

Предлагането в „Моят Б. Браун“ не може да се тълкува като предоставяне, изрично или по подразбиране, на каквито и да било права чрез лицензия, включително, но не само, собственост върху авторско право, патент, търговска марка или друго право на собственост на „Б. Браун“ или трета страна.

6. Резервно копие

Потребителят е отговорен за редовното осигуряване на данни и информация, отнасящи се за него/нея, предпазващо от загуба, повреда и промяна на техническо ниво, съответстващо на значението на данните.

7. Клауза за поверителност

Всяка информация, предоставена по силата на или във връзка с „Моят Б. Браун“ се счита за собственост на „Б. Браун“. Потребителят не трябва да разкрива такава информация на трети страни без предварителното писмено съгласие на „Б. Браун“.

Потребителят трябва да съхранява цялата поверителна информация, получена от другата страна по силата на настоящото споразумение или във връзка с него, в условията на строга тайна. Това не се отнася за информация, която е достъпна по друг начин или доколкото оповестяването е разрешено от другата страна в писмена форма. Във всеки случай отговорностите по това задължение за поверителност продължават да се прилагат и след прекратяване на настоящото споразумение.

8. Защита на данни; запазване

„Б. Браун“ запазва тези Условия за ползване и личните данни, посочени в потребителския профил за целите на техническото разпределение на Вашите партньори за контакт в „Б. Браун Груп“ и ориентираното към целевата група предоставяне на информация. Допълнителна информация относно обработката на данните на клиентите може да бъде получена от правилата за поверителност.

9. Отговорност

„Б. Браун“ винаги полага усилия „Моят Б. Браун“ да работи без прекъсвания и да позволява безпроблемни трансфери. Това, обаче, не може да бъде гарантирано, освен другото, и поради състоянието на интернет връзката. Достъпът за клиентите може понякога да бъде прекъснат или ограничен, за да се извърши ремонт, поддръжка или въвеждане на нови съоръжения или услуги. „Б. Браун“ винаги полага усилия да ограничи честотата и продължителността на всяко от тези временни прекъсвания или ограничения. 

Отговорността от страна на „Б. Браун“ за всички щети, произтичащи от използването на „Моят Б. Браун“ съгласно настоящото споразумение или за други правни основания, по-специално, но не изключително,

 • за точността, прецизността, пълнотата и актуалността на съдържанието на сайтовете или публикуваните документи в „Моят Б. Браун“
 • за използването на данните и документите, предоставени в „Моят Б. Браун“ за
 • неналичието на вируси в целия „Моят Б. Браун

се изключва.

Тези ограничения на отговорността се прилагат по-специално, но не само за директни, косвени, случайни, специални или последващи вреди, особено за пропуснати ползи или загуба на обезщетения, включително поради загуба на данни или други смущения в резултат от използването на услуги в „Моят Б. Браун“, поради временни ограничения или прекъсвания за достъп до „Моят Б. Браун“.

Горепосочените ограничения на отговорността не се прилагат в случай на умисъл или груба небрежност, включително умисъл от страна на представители на „Б. Браун“ или представители на делегирани представители или в случай на нарушаване на основните договорни задължения. Доколкото „Б. Браун“ е обвинен в нарушаване на основни договорни задължения, отговорността за вредите е ограничена до предвидими, обичайно настъпващи вреди. Отговорността, дължаща се на виновно нараняване, опасно за живота, телесна повреда или увреждане, свързано със здравето, и законовата отговорност съгласно Закона за отговорността за продуктите на Германия, остава незасегната.

10. Изменение на Условията за ползване

„Б. Браун“ си запазва правото да променя Условията за ползване по всяко време и без да посочва причини. Измененията ще бъдат съобщени на потребителите на „Моят Б. Браун“ в „Моят Б. Браун“. Потребителят трябва приеме промените в Условията за ползване. Ако потребителят възрази срещу измененията, всяка страна има право да преустанови съответното споразумение чрез прекратяване с незабавно действие. По тази причина възражението на потребителя изисква да бъде подадено в текстова форма до „Б. Браун Груп“ (mybbraun@bbraun.com). Ако потребителят не е отправил възражения, нито е одобрил Условията за ползване в рамките на 4 седмици след запознаване с тях, „Б. Браун“ има право да блокира достъпа до „Моят Б. Браун“ и договореността се счита за прекратена.

Възможността за изменение на Условията за ползване обаче не се прилага за изменения, които ограничават в ущърб на потребителя съдържанието и обхвата на доброволната услуга на „Б. Браун“, съществуващи за съответния потребител, , нито за въвеждане на нови задължения за потребителя, които не са определени в Условията за ползване до момента.

11. Нашите данни за контакт

Издател
Б. Браун Медикал ЕООД
1592 София, бул. Христофор Колумб 64
Офис сграда 2, етаж 1, офис 111
Еърпорт Център София 
България
+359 2 807 6740 
+359 2 975 3999
office.bbmbg@bbraun.com

Управителен съвет
Проф. д-р Хайнц-Валтер Гросе (председател)
Д-р Анете Белер
Анна-Мария Браун, юрисконсулт
Д-р Майнрад Луган
Карол Х. Нойбауер, юрисконсулт
Д-р Йоаким Шулц
Маркус Щротман

Председател на Надзорния съвет: Проф. д-р Лудвиг Георг Браун

Адрес на управление на дружеството: Мелзунген
Съд по регистрация: Окръжен съд на Фрицлар HRB 11 000
Адрес на управление на дружеството: Мелзунген
Съд по регистрация: Окръжен съд на Фрицлар
HRB 11 000

омер по ДДС:
DE 113055856

Редакция
Б. Браун Мелзунген АГ
Отдел „Личен състав“
Корпоративни комуникации
Улица „Карл-Браун“ №  1
34212 Мелзунген

Телефон  +49 (0) 56 61 71-0
Факс  +49 (0) 56 61 71-35 69
Електронна поща info@bbraun.com, press@bbraun.com

12. Място на юрисдикция, избор на законодателство

Изключителното място на юрисдикция за всички спорове във връзка с използването на „Моят Б. Браун“ е Мелзунген, седалището на „Б. Браун Груп“. Прилагат се изключително законите на Федерална република Германия.

13. Заключителни разпоредби

Всяка клауза, договор или разпоредба в настоящото споразумение, която се счита за невалидна или неприложима изцяло или частично по някаква причина, се счита за заменена с такава валидна и изпълнима клауза, договореност или разпоредба, чието съдържание е възможно най-близко до това на невалидната или неприложима клауза, договореност или разпоредба и не засяга валидността на настоящото споразумение.

Можете да отпечатате този документ, като използвате нормалната функционалност на програмата за интернет услуги (а именно браузър: изберете от менюто „файл“ > „отпечатване“).