Лекарствена безопасност

Б. Браун Медикал ЕООД

Фармакологична бдителност е системата за наблюдение, с цел откриване, оценка, валидиране и предотвратяването на нежелани лекарствени ефекти.

За информация относно безопасността на лекарствата на Б. Браун Медикал ЕООД или в случай на нежелани лекарствени реакции , моля обърнете се към нашият отговорен магистър фармацевт - Калоян Горанов Г-Г-н Горанов е квалифицирано лице по лекарствена безопасност за фирма Б. Браун Медикал ЕООД..

 

За медицински лица

Напомняме на медицинските специалисти, че са задължени, съгласно изискванията на ЗЛПХМ, да съобщават на Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) и/ или на Притежателя на разрешението за употреба всяка подозирана сериозна или неочаквана нежелана лекарствена реакция, независимо от това, дали лекарственият продукт е употребяван или не в съответствие с утвърдената Кратка характеристика на продукта. За Ваше улеснение и според изискванията на новото Eвропейско законодателство Б. Браун Медикал ЕООД предоставя форма за попълване и изпращане по и-мейл (vera.panayotova@bbraun.com ; office.bbmbg@bbraun.com) или на факс (02 975 39 99) на Вашите съобщения за подозирани НЛР.

 

За немедицински лица

Уважаеми пациенти,
Съгласно последните изменения на закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2012 г. , в сила от 21.12.2012 г.) пациентите могат да съобщават нежелани лекарствени реакции по всяко време на медицинските специалисти или на Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ) и/ или на Притежателя на разрешението за употреба, (Чл. 184 ал. (2). Едновременно с досега препоръчвания начин на съобщаване чрез медицински специалист (лекар, фармацевт, акушерка, сестра), съществува възможност, по Ваша преценка, да направите директно съобщение за подозирана НЛР в ИАЛ и/ или Притежателя на разрешението за употреба. За Ваше улеснение и според изискванията на новото Eвропейско законодателство Б. Браун Медикал ЕООД предоставя форма за попълване и изпращане по и-мейл (vera.panayotova@bbraun.com;office.bbmbg@bbraun.com) или на факс (02 975 39 99) на Вашите съобщения за подозирани НЛР.

Въпреки предоставената нова възможност за директно съобщаване на подозирани НЛР, когато това е възможно, ние препоръчваме да се обърнете първо към медицински специалист, за да споделите с него Вашите подозрения и оплаквания. Понякога информацията за медицинските специалисти съдържа заключения, които пациент без медицинско образование може да не разбере или да възприеме погрешно. Случва се развитието на основното заболяване, съпътстващите болести, взаимодействието между употребяваните лекарства или начална фаза на друго заболяване да са по-вероятна причина за реакцията, която наблюдавате. Ето защо, Ви съветваме когато имате колебания, да потвърждавате верността на Вашите съмнения или отговори на въпроси, касаещи лечението и/или използвания лекарствен продукт с медицински специалист, най-често лекар или фармацевт.
ПОМНЕТЕ, ЧЕ ВАШАТА РОЛЯ В ПРОЦЕСА НА СЪОБЩАВАНЕ НА НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ Е МНОГО ВАЖНА! Именно пациентът е източникът на първична информация за действителната полза или вреда от приетото лекарство, а лекарят е този който преценява и пре-предава оригиналното направено от пациента съобщение.
Когато съобщавате нежелана лекарствена реакция, трябва да имате предвид, че за да бъде съобщението валидно, т.е. за да се приеме, че съдържа минималната необходима информация за последваща обработка, то трябва да съдържа съобщител, с данни за контакт; пациент, обозначен с поне едно от следните данни: инициали или пол или възраст/тегло/ височина; наименование на лекарствения продукт, заподозрян за наблюдаваната НЛР и описание на нежеланата реакция.

Формуляри

Описание Документ Връзка
Форма за съобщаване на нежелани лекарствени реакции (немедицински лица)
doc (230.5 KB)
Форма за съобщаване на нежелани лекарствени реакции (медицински лица)
doc (348.5 KB)
Калоян Горанов
Отговорен магистър-фармацевт, Лекарствена безопасност
бул. “Христофор Колумб” № 64
1592 София
България