Б. Браун Медикал ЕООД

Б. Браун Медикал ЕООД

В продължение на повече от 15 години Б. Браун, чрез своите дистрибутори, се фокусира върху развитието на продуктово портфолио, базирано на научни изследвания и иновация. В началото на 2007 г., паралелно с присъединяването на България към Европейския Съюз, Б. Браун България се учредява с ясната визия да бъде предпочитаният партньор в здравния сектор за пациенти, клиенти и служители. Понастоящем, приблизително 70 посветени професионалисти във всички медицински области придават облика на Б. Браун България.

Yправление

Д-р Хорст Щюер

Д-р Хорст Щюер се присъедини към Б. Браун България през януари 2007 г. Той живее в България от 2003 г., работейки като Мениджър проекти и Управляващ директор в няколко клона на немски компании. Д-р Щюер е получил магистърската си степен в Университета в Бон, а докторската си степен по физика - в Института Макс-Планк в Бон, Германия.

E-mail: office.bbmg@bbraun.com

Д-р Хорст Щюер
Управляващ директор

ISO Сертификати

Борислава Здравкова
Мениджър по качеството

Гаранция за успех и качество

Стандартите ISO 9001 и ISO 13485 са едни от най-разпространените норми в световен мащаб. Стандартът ISO 9001 се налага като интернационална гаранция за качество на управлението и развиването на една компания. Стандартът ISO 13485 определя изискванията за система за управление на качеството за компании, които предлагат медицинска техника и фармацевтични продукти.

ISO 9001 се фокусира върху цялостна система за управление на качеството, което означава, че компанията покрива следните критерии:

  •  задоволяване на изискванията на клиентите относно качеството на продукта
  • следване и спазване на всички законови изисквания и директиви
  • повишаване удoвлетвореността на клиентите
  • непрекъснато развитие на ефективността на компанията и служителите
  • качествено и бързо обслужване на клиентите
  • предоставяне на актуална информация на клиентите

Стандартът ISO 9001 е мащабна основа за качество и успех, която всяка компания, независимо от размера и насоката на бизнеса си може да използва като ключ за подобряване на работата си. Покриването на изискванията на стандарта ISO 9001 превръща компанията в надежден и успешен партьор на пазара. Получаването на сертификата ISO 13485 е престижна награда за всяка компания, работеща във фармацевтичния бизнес.

Нашите Сертификати

Описание Документ Връзка
BG ISO 13485
pdf (562.1 KB)
BG ISO 9001
pdf (561.0 KB)
EN ISO 13485
pdf (538.9 KB)
EN ISO 9001
pdf (538.0 KB)
IQ_ISO 13485
pdf (341.5 KB)
IQ_ISO 9001
pdf (341.2 KB)

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО

Управителният съвет на Б. Браун Мелсунген AG определя политиката по отношение на екологичните, здравословни и безопасни условия на труд. Изпълнителният комитет на Групата на Б. Браун SEE Multisite Group определя политиката по качеството.  Политиката по качество се ревизира веднъж годишно от представителите на IMS от групата Multisite Group. 

ОРИЕНТАЦИЯ НА ПАЗАРА

Ние познаваме изискванията и желанията на нашите клиенти чрез нашето активно пазарно наблюдение. Това знание впоследствие се използва за разработването, производството и продажбата на иновативни, терапевтични, висококачествени, безопасни и екологични продукти. Компетентните съвети, бързото техническо обслужване и
безупречната обработка на поръчките са допълнителна гаранция за нашия успех.

ОРИЕНТАЦИЯ КЪМ ПРОЦЕСИТЕ

Процесите са дефинирани, за да се прехвърлят изискванията на клиентите към критериите за ефективност за продукти и услуги. Стандартизацията на процесите, продуктите и услугите е важна за постигане на еднакво високо ниво на качество. Процесите и техните резултати се наблюдават, анализират и служат като основа за непрекъснато подобрение. Сътрудничеството с доставчиците е неразделна част
от процеса на разработване на услуги.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО

Всички членове на екипа на групата "Браун" RSEE Multisite Group се фокусират върху принципа за предотвратяване на несъответствията, а не върху корекцията им. Систематичният подход на управление и прилагането на преразглеждане на
методите и техниките гарантират, че продуктът отговаря на изисквания стандарт за качество. Най-високото качество на продукта се осигурява от квалификацията и валидирането на логистичните процеси.

РЕГУЛАТОРНИ ИЗИСКВАНИЯ

Нашите системи за управление на качеството отговарят на действащите регулаторни изисквания за лекарствените продукти и медицинските изделия, които се прилагат в страните, в които се намират търговските организации.

БЕЗОПАСНИ, ЕКОЛОГИЧНИ  И ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗГОДНИ ПРОДУКТИ

Ние увеличаваме стойността на продукта, като го предоставяме безопасно, надеждно и екологично при оптимални разходи. Постояннта оптимизация на производствената верига по време на разработването, производството и продажба, осигурява висока производителност. Управлението на разходите и ускорените процеси на одобрение / регистрация са в съответствие с надеждността на нашите продукти.

ОТГОВОРНОСТ ЗА КАЧЕСТВО

Групата на Б. Браун RSEE определя политиката за качество и всички служители са задължени да спазват тези правила и активно да участват в поддържането на стандартите за качество на нашите процеси, продукти и услуги в тяхната работна среда.

ОБУЧЕНИЕ И МОТИВАЦИЯ

Групата  на Б. Браун RSEE счита, че  насърчаването у всички служители на самосъзнание, ориентирано към  качеството, е въпрос на лидерство. Това гарантира, че политиката за качество и опазване на околната среда и свързаните с тях системи се разбират от служителите  и се развиват постоянно. По-нататъшната квалификация на всички служители има за цел да насърчи тяхната индивидуална отговорност и да ги мотивира.