Кариера в Б. Браун Присъединете се към нас!

Добре дошли в Б. Браун България – Нека проучим нови пътища заедно

Това, което започна през 1839 г. като малка аптека в Мелзунген, се превърна в уникална история на успеха: днес нашият семеен бизнес с 63 000 служители в 64 държави, е един от световните лидери на продукти за здравеопазването. Ние знаем точно на кого трябва да благодарим за успеха - на нашите служители. Ето защо смятаме, че е наше задължение да предаваме ценностите си от поколение на поколение и да развиваме своя бизнес за доброто на нашите служители, клиенти и партньори. 

Използвайте възможностите за развитие в глобална компания

Ще имате възможност да доразвиете Вашите компетенции в международна среда. Това ще Ви позволи да изградите мултикултурна мрежа от контакти, да развиете кариерата си и да насърчите трансфера на знания между нашите локации по целия свят. Тази по-широка перспектива, разбира се, трябва да бъде подкрепена чрез смислен, предприемачески подход. 

Атрактивната заплата, допълнителните социални придобивки, гъвкавото работно време,  възможностите за обучение и повишаване на квалификацията, високата сигурност на работното място, значимите  корпоративни ценности, са само част от многото предимства, които ни правят толкова привлекателен работодател. 

Румяна Колева
Мениджър Човешки ресурси
Лъчезара Малинова
Мениджър човешки ресурси
в отдел
„Бизнес ИТ решения – център за изнесени услуги«

Политика за защита на личните данни

Вашите лични данни, съдържащи се в автобиографията Ви, включващи данни за контакт, образование,  професионално минало и допълнителна информация, предоставена по Ваша преценка, ще бъдат обработвани за целите на подбор на персонал, на основание чл. 6, ал. 1 буква б), предложение второ от Общия регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни (Регламента).

Предоставянето не личните данни е доброволно, като е необходимо условие за участие в подбора на персонал.

Личните Ви данни ще бъдат обработвани от Б. Браун Медикал ЕООД. Във връзка с указаните цели, личните Ви данни могат да бъдат предоставяни на дружества от Б. Браун групата в Германия или в други страни членки на ЕС или Европейското икономическо пространство както и на партньори на Б. Браун, участващи в процеса по подбор на персонал.

В случай на отказ на кандидатурата Ви, личните Ви данни ще бъдат заличени в срок от 1 година. В този период е възможно да Ви потърсим за други сходни свободни позиции.

Съгласно Регламента имате право на безплатен достъп до, коригиране или изтриване на личните Ви данни или ограничаване на обработването им, или правото да се направи възражение срещу обработването. Имате право на преносимост на личните Ви данни, тоест да изискате да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на Вас, така и на посоченото от Вас лице или организация.

При въпроси относно обработката на Вашите лични данни или в случай, че желаете да подадете сигнал или оплакване, може да го направите писмено на посочените по-долу данни за контакт или по имейл на длъжностното лице по защита на личните данни.

В допълнение имате право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно на публикувания имейл или електронна форма за жалби на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.
Администратор на лични данни в смисъла на чл. 4, т. 7 от Регламента: 

“Б. Браун Медикал” ЕООД

Седалище и адрес на управление: София 1592,  бул. “Христофор Колумб” № 64, София Еърпорт Център, офис сграда А2, помещение 111

Данни за контакт с длъжностното лице по защита на личните данни:

„Б. Браун Медикал ЕООД“
София 1592,  бул. “Христофор Колумб” № 64, София Еърпорт Център, офис сграда А2, помещение 111

personaldataprotection.bg@bbraun.com