Кариера в Б. Браун Присъединете се към нас!

Добре дошли в Б. Браун България – Нека проучим нови пътища заедно

Хората, които искат да подобрят здравето на другите често се изправят пред нови предизвикателства и трябва да разпознават възможностите. Какво ни носи успех? Иновативни решения, които разработваме с клиенти и партньори чрез конструктивен диалог. Нашата страст ни кара да вдъхваме живот в ежедневната си работа — да подобряваме постоянно нашите решения, стъпка по стъпка. Искате ли да споделите нашия ентусиазъм? Тогава елате в нашия екип!

Политика за защита на личните данни

Вашите лични данни, съдържащи се в автобиографията Ви, включващи данни за контакт, образование,  професионално минало и допълнителна информация, предоставена по Ваша преценка, ще бъдат обработвани за целите на подбор на персонал, на основание чл. 6, ал. 1 буква б), предложение второ от Общия регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни (Регламента).

Предоставянето не личните данни е доброволно, като е необходимо условие за участие в подбора на персонал.

Личните Ви данни ще бъдат обработвани от Б. Браун Медикал ЕООД. Във връзка с указаните цели, личните Ви данни могат да бъдат предоставяни на дружества от Б. Браун групата в Германия или в други страни членки на ЕС или Европейското икономическо пространство както и на партньори на Б. Браун, участващи в процеса по подбор на персонал.

В случай на отказ на кандидатурата Ви, личните Ви данни ще бъдат заличени в срок от 1 година. В този период е възможно да Ви потърсим за други сходни свободни позиции.

Съгласно Регламента имате право на безплатен достъп до, коригиране или изтриване на личните Ви данни или ограничаване на обработването им, или правото да се направи възражение срещу обработването. Имате право на преносимост на личните Ви данни, тоест да изискате да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на Вас, така и на посоченото от Вас лице или организация.

При въпроси относно обработката на Вашите лични данни или в случай, че желаете да подадете сигнал или оплакване, може да го направите писмено на посочените по-долу данни за контакт или по имейл на длъжностното лице по защита на личните данни.

В допълнение имате право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно на публикувания имейл или електронна форма за жалби на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.
Администратор на лични данни в смисъла на чл. 4, т. 7 от Регламента: 

“Б. Браун Медикал” ЕООД

Седалище и адрес на управление: София 1592,  бул. “Христофор Колумб” № 64, София Еърпорт Център, офис сграда А2, помещение 111

Данни за контакт с длъжностното лице по защита на личните данни:

„Б. Браун Медикал ЕООД“
София 1592,  бул. “Христофор Колумб” № 64, София Еърпорт Център, офис сграда А2, помещение 111

personaldataprotection.bg@bbraun.com

Даниела Гидикова
Финансов Директор / Мениджър човешки ресурси