Кодекс за поведение/Code of conduct

Кодекс за поведение/Code of Conduct

Основен елемент на системата за управление на Б. Браун е Кодекса за поведение. Този кодекс обединява десет централни Фирмени принципа, които са основата за всички насоките на груповата ни стратегия и  културата на компанията. За наетите лица, това означава по-ясна посока в  ежедневната работа, а за доставчици и клиенти това е обвързващо обещание, на което могат да разчитат.

Всяко едно от дружествата от групата на Б. Браун спазва стриктно приложимите закони и други нормативни актове в държавите, където извършва дейността си (законосъобразност) като минимално изискване. Освен това някои държави внимателно определят принципите на добро корпоративно управление, които да се спазват в допълнение към националното законодателство.

За групата на Б. Браун съответствие означава не само спазване на законите и правните изисквания, но и възприемането на етични ценности като почтеност, справедливост и устойчивост, които ние прилагаме по прозрачен начин в самата организация и извън нея.

Този Кодекс на поведение е задължителен по отношение на всички наши дейности в световен мащаб и очертава основната рамка на етичното поведение на всеки служител. Кодексът представлява основата на системата на Б. Браун за управление на съответствието.

 

Тук, може да изтеглите Кодекса за поведение:

Описание Документ Връзка
Code of Conduct English version
pdf (36.8 KB)
Code of Conduct Bulgarian version
pdf (146.0 KB)

В случай, че смятате, че има нарушение на правилата за поведение и Етичния кодекс на Б. Браун, моля свържете се с Отговорника по съответствие.

Виктория Савова
Отговорник по съответствието
бул. “Христофор Колумб” № 64
София 1528 България