Европейски Регламент за Защита на личните данни

Уважаеми клиенти и партньори,

Във връзка с изпълнение на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни Б. Браун Медикал ЕООД би искала да ви уведоми относно Вашите права произтичащи от гореспоменатото законодателство:

Субекта на лични данни има право на достъп до собствените му лични данни, които се обработват. Субектът им право да получи информация относно целите, за които се обработват личните му данни и категориите лични данни, които се обработват, срокът на съхраняване на личните му данни (когато е възможно да се определи), средствата на обработката, получателите, на които могат да бъдат предоставени данните, съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, както и право на копие от личните му данни, които се обработват.

 

Субектът може да поиска от Администратора изтриване на личните му данни в разумен срок. Администраторът е длъжен да изтрие личните данни, ако последните се обработват въз основа на предварително съгласие на Субекта, обработването е незаконосъобразно или основанията за обработването са отпаднали. Не подлежат на изтриване лични данни, които се обработват във връзка с действащ договор, във връзка с признат правен интерес на Администратора, във връзка с правни претенции, включително тяхното предявяване или във връзка със законово основание/право. Субектът следва за заяви желанието си за изтриване на лични данни в писмена форма посредством бланките налични на уеб страницата на Б. Браун Медикал ЕООД .

Субектът на данни има право да иска коригирането им от Администратора в разумни срокове. Субектът следва за заяви желанието си за коригиране на лични данни в писмена форма посредством бланките налични на уеб страницата на Б. Браун Медикал ЕООД .

Субектът на данни има право да иска ограничаване на обработването на данните му, когато се оспорва точността на личните данни, обработването е неправомерно, но субектът не е поискал изтриването им, или когато са налице хипотезите на чл. 18 от Регламента. Субектът следва за заяви желанието си за ограничаване на обработваните лични данни в писмена форма посредством бланките налични на уеб страницата на Б. Браун Медикал ЕООД .

Субектът на данни може да изиска от Администратора предоставяне на личните му данни в подходящ формат, така че Субектът да ги предостави на друг администратор или да поиска от Администратора директното им предоставяне на друг администратор.

Субектът може да възрази срещу обработването на негови лични данни, когато обработването се извършва при изпълнение на задача от обществен интерес или упражняване на официални правомощия, когато обработването е във връзка с защитим правен интерес на Администратора или трета страна, когато се обработват данни за целите на директния маркетинг, включващ и профилиране, когато данните се обработват за целите на научни, исторически изследвания или за статистически цели.

Ако субектът на данни счита, че обработването на личните му данни нарушава разпоредбите на Регламента може да подаде жалба до надзорния орган. Упражняването на това право не възпрепятства упражняването на правата на съдебна защита по общия исков ред.

II. Механизъм за упражняване правата на субектите на лични данни

Упражняването на правата по т. 1 – т. 6 от Субектите се извършва чрез писмено сезиране на Администратора, обработващия личните данни от името на Администратора или длъжностното лице по защита на личните данни. Писмените искания, чрез които се упражняват правата на субектите съдържат:

  1. Данни относно Субекта, който упражнява съответното право в обем, който позволява идентифицирането му;
  2. Посочване на категориите данни, за които се упражнява съответното право;
  3. Посочване на конкретното искане/право, което се упражнява и обстоятелствата, които обосновават упражняването му, както и законово, договорно или друго основание за упражняване на правото;
  4. Подпис на Субекта, подал искането.

Искането се обработва от Администратора/обработващия лични данни в срок до 5 работни дни от постъпването му, в случай че не е налице правна или фактическа сложност относно обективното изпълнение на искането.

В случаите, в които Администраторът/обработващият лични данни следва да извърши определени действия, в резултат на упражняване на право на субекта по т. 1 – 6 по-горе, той ги извършва в разумен срок, не по-кратък от 3 работни дни от постъпване на искането. В същия срок Администраторът/обработващият лични данни уведомява Субекта за конкретните мерки и действия предприети в изпълнение на искането му и упражняване на съответното право.

Ако желаете да упражните някое от правата си, моля изберете и попълнете някоя от трите качени на сайта бланки, а именно:

След като попълните и подпишете избраното от Вас искане, моля изпратете го в електронен вариант до Отговорника по Защита на личните данни на Б. Браун Медикал ЕООД на и-мейл адрес: personaldataprotection.bg@bbraun.com

В допълнение имате право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно на публикувания имейл или електронна форма за жалби на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.